Οι Αθεοι του Σύριζα ξαναχτυπούν!

Ανοίγουν το Τριώδιο κε καίνε το διόδιο!

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2007

Ένα βιβλίο γιά το καλοκάιρι

Συσωμόν το κόμμα Φ.ΛΑ.Ν.Τ.Ζ.Α.Σ. απεφάσισε να κάμνει πλέον γνωστάς τας καλοκαιρινάς διακοπάς του κε να προτείνει το πλεον καταλληλο βιβλίον δια τας παραλίας.
.

Απόσπασμα του κεφαλάιου "Πραγματεία Περί Μαλακίας To Ανάγνωσμα":

"...διά τι καθώς όλοι οι κοινώς λέγουσιν, οι τε παλαιοί και νεώτεροι ιατροί, οι μαλακοί είναι άθλιοι και ελεεινοί διατί:
Α.Κιτρινίζουσι.
Β.Αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν.
Γ.Ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους.
Δ.Χάνουσι την φωνήν.
Ε.Χάνουσι την εφυίαν και οξύτητα του του νόους.
ΣΤ.Χάνουσι την μνήμην.
Ζ.Χάνουσι τον ύπνον,με κάποια ταραχώδη ενυπνία.
Η.Τρέμει το σώμαν των.
Θ.Χάνουσιν όλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες.
Ι.Ακολουθεί είς αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς.
ΙΑ.Ακολουθεί είς αυτούς συχνάκις η καθ' ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι δια το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και
ΙΒ.Τέλος πάντων γηράσκουσιν ογλιγωρα και αποθνήσκουσι κακώς..."